വിഷ്ണു വിജയ സ്തോത്രം (Vishnu Vijaya Stotram) Malayalam Transliteration

വിഷ്ണു  വിജയ സ്തോത്രം (Vishnu Vijaya Stotram) Malayalam Transliteration

Title: വിഷ്ണു വിജയ സ്തോത്രം (Vishnu Vijaya Stotram) Malayalam Transliteration

Channel: Adhyathmikam

File Name: Vishnu Vijaya Stotram Malayalam Transliteration.mp3

Duration: 04:20

Size: 3.97 MB

Bitrate: 128 Kbps