ഋണ വിമോചന നൃസിംഹ സ്തോത്രം (Runa Vimochana Nrisimha Stotram) Malayalam with English Subtitle

ഋണ വിമോചന നൃസിംഹ സ്തോത്രം (Runa Vimochana Nrisimha Stotram) Malayalam with English Subtitle

Title: ഋണ വിമോചന നൃസിംഹ സ്തോത്രം (Runa Vimochana Nrisimha Stotram) Malayalam with English Subtitle

Channel: Adhyathmikam

File Name: Runa Vimochana Nrisimha Stotram Malayalam with English Subtitle.mp3

Duration: 02:11

Size: 2 MB

Bitrate: 128 Kbps